Algemene voorwaarden

1: Definities
 1. Bussel United, onderdeel van Kelly Verhagen Photography, gevestigd te Hilversum, KvK-nummer: 63582716, BTW-id: NL003455881B97 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
4. Met de overeenkomst wordt de koopovereenkomst bedoeld tussen beide partijen.

2.  Betaling
Artikel 3: Overeenkomst en prijzen 1. Alle aanbiedingen – waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema’s, prijslijsten, materiaallijsten en overige documentatie - zijn geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden verkoper niet.
2. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3.1, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden én nadat een bestelling door verkoper op haalbaarheid is beoordeeld.
3. Koper is slechts bevoegd een opdracht te annuleren met toestemming van verkoper en voorzover koper verkoper schadeloos stelt. Annulering is niet mogelijk indien de bestelling speciaal voor koper bestelde, in productie genomen of reeds gemaakte producten betreft.
4. Verkoper is gerechtigd aanvragen, opdrachten en orders zonder opgave van redenen te weigeren. Eventuele door koper betaalde gelden worden in dat geval door verkoper aan koper geretourneerd. 5. Verkoper houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder maar niet uitsluitend wanneer wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de benodigde materialen in prijs veranderen.
 6. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
7. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webwinkel voldaan. Indien de verzendkosten lager uitvallen dan berekend dan wordt deze achteraf gerestitueerd.
8. Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
9. Betaling is mogelijk via IDEAL en bankoverschrijving.

3. Levering
 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat koper aan verkoper kenbaar heeft gemaakt.
3. Zodra de bestelling door verkoper is ontvangen, stuurt verkoper de producten zo spoedig mogelijk toe, waarbij het streven verzending binnen 5-10 werkdagen is. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven.
4. Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
5. Indien verkoper de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij koper daarvan in kennis. Koper kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of wordt in de mogelijkheid gesteld om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
6. Verkoper raadt koper aan de geleverde producten te inspecteren bij ontvangst en de daarbij gebleken gebreken binnen 7 dagen, bij voorkeur binnen 48 uur, schriftelijk of per e-mail, te melden. 7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op koper. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op koper. Als koper besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
8. Aan de leveringsplicht van verkoper zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door verkoper geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
9. Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

5: Herroepingsrecht
1. De koper krijgt het recht om na de ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden(herroepingsrecht). Dit termijn begint te lopen vanaf het moment dat de bestelling door de koper is ontvangen.
2. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van koper. Houd er ook rekening mee dat onvoldoende gefrankeerde retourzendingen en niet aangemelde retourzendingen door ons niet worden gecrediteerd.
3. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat koper in een fysieke winkel zou kunnen.
4. Producten kunnen geretourneerd worden aan verkoper op adres:
    Bussel United
    Larenseweg 60-P
    1221 CN Hilversum

6: Afbeeldingen en specificaties

 1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. op de website en andere media van Bussel United gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7: Overmacht
1. Verkoper is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van verkoper alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
3. Verkoper behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is verkoper gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
4. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

8: Gegevensbeheer
1. Indien u een bestelling plaatst bij Bussel United, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Bussel United. Bussel United houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
2. Bussel United respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
3. Bussel United maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

9: Copyright
1. De website van Bussel United, incl. de naamgeving, het ontwerp, de lay-out, foto’s en de tekst zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming van Bussel United worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden worden gebruikt.
2. Alle handgemaakte producten worden ontworpen en/of vervaardigd in eigen atelier. Alle auteursrechten liggen bij Bussel United. Delen van producten kunnen zijn ingekocht bij derden maar de uiteindelijke ontwerpen vallen onder het copyright van Bussel United.

10: Contactgegevens
Bussel United
Larenseweg 60-P
1221 CN Hilversum